โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 พฤศจิกายน 2565 79 ครั้ง

เริ่มแล้ว Gastronomy & Tourism @CHANTHABURI

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมระดมความคิด เกี่ยวกับการเฟ้นหาอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่น พัฒนาคุณค่าและมูลค่าอาหารจันทบุรี เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว กิจกรรมนี้ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการหลายฝ่ายในจังหวัดอย่างอบอุ่น โดยมี ดร.อารยา สุนทรวิภาต ประธานสาขาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการและโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวรายงานความเป็นมา ทั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับโครงการ Gastronomy & Tourism @CHANTHABURI

 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun