โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

23 พฤศจิกายน 2565 167 ครั้ง

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชม คณะอัญมณี

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ต้อนรับบุคลากรจากโครงการ วมว. คู่โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" เข้าเยี่ยมชมคณะอัญมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในคณะอัญมณี ต้อนรับบุคลากรจากโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมคณะฯ โดยทางคณะฯได้มีการนำเสนอองค์ความรู้จากนวัตกรรมด้านการเจียระไนอัญมณี จากหน่วยวิจัยฯ โครงการการบริการวิชาการด้านการรับผลิตและออกแบบเครื่องประดับ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน ณ อาคารปฏิบัติการของคณะอัญมณี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา , Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham