โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

22 พฤศจิกายน 2565 43 ครั้ง

เดินหน้าพัฒนาอ้อยพันธุ์ด้วยระบบ IOT สู่อุตสาหกรรมน้ำตาล

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ และประชุมหารือแนวทางการเดินหน้าโครงการพัฒนากล้าอ้อยคุณภาพและระบบ IOT ในการผลิตอ้อยพันธุ์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สนแจ้ง ประธานมูลนิธิสมุทธาภิพัฒน์ ณ ห้องประชุม S606 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ นักประชาโทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun