โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS'66 รอบ 1
22 พฤศจิกายน 2565 195 ครั้ง

โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS'66 รอบ 1

โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS'66 รอบ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1220 /2565
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566
..........................................
- ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายเลข 038-397501-5 และงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเลข 038-102643 และ 038-102721
.....................................
          ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1  เป็นนักเรียนที่ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบในเขต 1) สพม.ชลบุรี ระยอง 2) สพม.จันทบุรี ตราด 3) สพม.ฉะเชิงเทรา 4) สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 5) สพม.สระแก้ว
     1.2 มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกำหนด
     1.3 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรมดี โดยมีหลักฐาน บันทึก และได้รับการรับรองจาก สถานศึกษา ในการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกสถานศึกษาและจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
     1.4 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร (หน้า 12 – 18)

3. การสมัครคัดเลือก

     1) ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทำงเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     2) นักเรียนต้องศึกษาประกาศการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     3) สมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี วันเวลาตามที่ สพม.เขต 18 กำหนด (สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หมายเลข 038-397501) โดยโรงเรียนรวบรวมใบสมัครส่ง สพม.เขต 18
     4) การสมัครเข้าศึกษาผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ หรือสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อไป
     5) หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท

4. การคัดเลือกเข้าศึกษา
     ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้ หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

5.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา (จำนวนรับ 291 ที่นั่ง)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 25 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 25 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 36 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 20 ที่นั่ง
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 45 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) 30 ที่นั่ง
คณะอัญมณี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง

6. เอกสารการสมัคร
     6.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
     6.2 เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน ให้เรียงลำดับดังต่อไปนี้
           ลำดับที่ 1    ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
           ลำดับที่ 2    สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน
           ลำดับที่ 3    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           ลำดับที่ 4    ผลงานที่เป็นฉบับสำเนา เช่น เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น
จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมลำดับที่ 1-3 โดยผู้สมัครจะต้องมีความประพฤติดี  มีคุณธรรม จริยธรรมดี โดยมีหลักฐานบันทึก และได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ในการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกสถานศึกษา และจัดทำเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
หมายเหตุ    
     1. แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทำเป็นเล่มรายงาน โดยการนำเอกสารลำดับที่ 1-4 เย็บรวมเป็นเล่มเดียวกัน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน) ขนาด A4 เท่านั้น
     2.  หากหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคัดเลือก
“มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หลักฐานสำคัญจึงควรใช้ฉบับสำเนาและลงชื่อกำกับเท่านั้น”

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
          มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาหรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

8. กรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
     8.1 กรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 24-29 มกราคม พ.ศ. 2566
     8.2  การกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

9. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
     9.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท
     9.2 นำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม พ.ศ. 2566 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 30 มกราคม
 พ.ศ. 2565 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
     9.3 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินที่เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.th หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจำกชำระเงิน 3 วันทำการ
หมายเหตุ    
     - ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
     - มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

10.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
           มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

11. การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว)
          มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 - 29 มกราคม พ.ศ. 2566 (อาจสอบสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะประกาศ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565) พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
          (1) ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
          (2) แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงหลักฐาน บันทึก และได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ในการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก)

12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
          มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

13. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     13.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     13.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไปต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้วให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ทำงเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

14.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

15. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     15.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสำขำวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     15.2 ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

16. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
          ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์ ระบบรับรายงานตัวนิสิตออนไลน์และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon