โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

17 พฤศจิกายน 2565 127 ครั้ง

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

          ดร.ดาวรรณ หมัดหลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร ร่วมด้วย คุณพรพิทักษ์ สุธรรม นักวิชาการศึกษา คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมแนะนำหลักสูตรจากคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้ง 3 หลักสูตร ในการจัดกิจกรรม "การเสริมทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6" ณ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน และการรับเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในอนาคตได้สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัด ความสนใจของนักเรียน

ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา , Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham