โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการเพชรตะวันออก TCAS'66 รอบ 1
21 พฤศจิกายน 2565 779 ครั้ง

โครงการเพชรตะวันออก TCAS'66 รอบ 1

โครงการเพชรตะวันออก TCAS'66 รอบ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่    1178    /2565
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)
โครงการเพชรตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา  2566
.............................................................
1. ปฏิทินการสมัครคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. องค์ประกอบในกาพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     - ค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 (5 ภาคเรียน) ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102643 และ 038-102721
“ใบแสดงผลการเรียน และใบแสดงค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ จะต้องมีเอกสารรับรองจากโรงเรียน โดยให้คิดค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์รวมจากนักเรียนทั้งหมดในชั้นปี โดยไม่ต้องแยกแผนการเรียน”
.........................................................
     ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก หรือผู้สมัครมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบิดา-มารดามีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ใน 12 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวัน สุดท้ายของการรับสมัคร (ก่อนวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566)
     1.2 มีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 – 6 (5  ภาคเรียน) ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป (โดยต้องมีเอกสารรับรองเปอเซ็นไทล์จากโรงเรียน โดยให้คิดค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ รวมจากนักเรียนทั้งหมดในชั้นปี โดยไม่ต้องแยกแผนการเรียน)
     1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
     1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร หน้า 14 – 20

3. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

     1) ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     2) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     3) กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - 18 มกราคม พ.ศ. 2566
     4) การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับกาพิจารณาคัดเลือก
     5) หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ    ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท

4. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     - ค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 (5 ภาคเรียน)
     - โดยคิดค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์รวมจากนักเรียนทั้งหมดในชั้นปี  โดยไม่ต้องแยกแผนการเรียน
     - ต้องมีเอกสำรรับรองจากโรงเรียน ดังนี้
          1) ใบแสดงผลการเรียน
          2) ใบรับรองที่แสดงค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
หมายเหตุ    
     1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ เฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
     2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยวิธีการดังนี้
          2.1  เรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา จากผู้ที่ได้ค่าเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดไปต่ำสุด
          2.2 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้ค่าเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดไปต่ำสุด
     3. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของ ผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้ หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     5.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     5.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 19 มกราคม พ.ศ. 2566 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
หมายเหตุ    
     1. ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
     2. มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
     6.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพาหลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
     6.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 หรือส่งอีเมลมายัง regservice@buu.ac.th ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 18 มกราคม พ.ศ. 2566 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลการสมัครได้

7.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา จำนวนรับ 271 ที่นั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 15 ที่นั่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 15 ที่นั่ง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 36 ที่นั่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 45 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
คณะอัญมณี
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 10 ที่นั่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

9. การสอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพ กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 - 29 มกราคม พ.ศ. 2566 (อาจสอบสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะประกาศในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565) พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
     - ใบสมัคร ปีการศึกษา2566 ที่ติดรูปถ่าย
     -  ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6  (5 ภาคเรียน)
ที่ระบุค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่รับรองสำเนาถูกต้อง
     - สำเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
    มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

11. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     11.2 หำกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไปต้องไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้วให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

13.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     13.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     13.2 ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

14. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทำงเว็บไซต์ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
Fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon