โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ TCAS'66 รอบ 1
21 พฤศจิกายน 2565 318 ครั้ง

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ TCAS'66 รอบ 1

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ TCAS'66 รอบ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่    1177    /2565
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566
...........................................................................
1. ปฏิทินการสมัครคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท และให้วงเล็บมุมซอง “โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ”
“ เอกสารภายในเล่มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยเรียงลำดับดังต่อไปนี้”
 ลำดับที่ 1 (หน้าปก)    ใบสมัครที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย   
                               ขนาด 1 นิ้ว
 ลำดับที่ 2                 สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
                               ปลาย 5 ภาคเรียน
 ลำดับที่ 3                 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 ลำดับที่ 4                 ผลงาน เช่น เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น จำนวนไม่เกิน
                               10 หน้า ไม่รวมลำดับที่ 1-3 แฟ้มสะสมผลงานต้องจัด
                               ทำเป็นเล่มรายงาน ขนาด A4   โดยนาเอกสารลำดับ
                               ที่ 1-4 เย็บรวมเป็นเล่มเดียวกัน (เข้าเล่มสันกาวหรือ 
                               ติดเทปแลคซีน) โ ดยให้นำใบสมัครที่ติดรูปถ่ายแล้ว
                               ทำเป็นหน้าปก และเอกสารในลำดับที่ 2-4 ต้องเป็น 
                               ฉบับสำเนาเท่านั้น ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแฟ้ม
                               พลาสติก หรือเข้าเล่มแบบกระดูกงู และเอกสาร
                               เกียรติบัตรฉบับจริง โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ
                               และได้รับรางวัลการแข่งขันด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไป
                               นี้
                               1. ด้านกีฬา    2. ด้านดนตรี-ขับร้อง    3. ด้านศิลปะ
                               4. ด้านนาฏศิลป์-การแสดง    5. ด้านวิชาการ    
                               6. ด้านวิชาการ PRE-BUU
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102643 และ 038-102721
หรือ

งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

--------------------------------------
          ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0539/2559 เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     1.2 มีความสามารถพิเศษ และได้รับรางวัลด้านใดด้านหนึ่ง คือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี-ขับร้อง ด้านนาฏศิลป์-การแสดง ด้านศิลปะ และด้านวิชาการ PRE-BUU ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ ให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
     1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
     1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

2. คุณสมบัติเฉพาะด้าน
     2 .1 ด้านกีฬา

     1. เป็นผู้มีประวัติความสามารถในด้านกีฬาดีเด่นมาแล้วไม่เกิน 3 ปี และมีใบรับรอง ความสามารถในทางกีฬาจาก
          1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
          1.2 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย / การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ
          1.3 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ
          1.4 ใบรับรองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติ ซึ่งเจ้าภาพออกให้ ฯลฯ
     2.2 ด้านศิลปะ
     1. เป็นผู้มีประวัติความสามารถในด้านศิลปะ
     2.  เป็นผู้ได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรทางศิลปะ ขณะศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพิจารณาตามอันดับความสำคัญดังนี้
          2.1  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงทางศิลประดับนานาชาติ  และได้รับรางวัลระดับใดระดับหนึ่ง ระดับใดระดับหนึ่ง ระดับใดระดับหนึ่ง
          2.2 ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับประเทศ และได้รับรางวัล
          2.3 ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะระดับเขตการศึกษา และได้รับรางวัล
          2.4 ส่งผลงานร่วมประกวดและแสดงศิลปะโดยทั่ว ๆ ไปนอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.3 และได้รับรางวัลระดับใดระดับหนึ่ง
      2.3 ด้านดนตรี-ขับร้อง
     1. เป็นนักดนตรีไทย สากล หรือนักขับร้องเพลงไทยและสากล
     2. มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยม แต่ถ้าเป็น เครื่องกำกับจังหวะ จะต้องสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองได้อย่างน้อยหนึ่งชนิด หรือมีความสามารถด้านขับร้องเพลงไทยหรือสากลเป็นอย่างดี
     3. ร่วมแสดงหรือร่วมประกวดในการบรรเลงหรือในการขับร้องเพลงไทยและสากลระดับ โรงเรียน อำเภอเขต ภาค ประเทศ หรือต่างประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยต้องนาหลักฐานแสดง ความสามารถพิเศษมาแสดงด้วย เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญหรือ หลักฐานอื่น ๆ
     4. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้านดนตรี-ขับร้อง โรงเรียน อำเภอเขต ภาค ประเทศ หรือต่างประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องนาหลักฐานมาแสดงด้วย
     2.4 ด้านนาฏศิลป์-การแสดง
ผู้สมัครในโครงการความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ จะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีต่อนาฏศิลป์ไทย เมื่อได้เข้าศึกษาต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่อง และมีคุณสมบัติอื่น  ดังนี้
     1. เป็นนักแสดงนาฏศิลป์ไทยทุกสาขา
     2.  มีความสามารถและเคยร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียน  หรือได้รับเชิญไป ร่วมแสดงกับหน่วยงานอื่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณด้านนาฏศิลป์ไทย และต้องนาหลักฐานมาแสดงด้วย
      2.5 ด้านวิชาการ
     1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ สาขาใดสาขาหนึ่ง
     2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการออกแบบ หรือพัฒนานวัตกรรมด้านใดด้านหนึ่งจนได้รับการยอมรับและมีหลักฐานที่ได้รับการแข่งขันในระดับโรงเรียน อำเภอเขต ภาค ประเทศ หรือต่างประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง
     2.6 ด้านวิชาการ PRE-BUU
     ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยให้ดำเนินการดังนี้
     1. เรียนรายวิชาจาก BUU MOOC หรือ เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งระบบปกติ หรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) อย่างน้อย 1 รายวิชา
     2. เข้าค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดให้การเข้าค่ายวิชาการเป็นเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาเพิ่มเติมจากข้อ 1 ดูรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่ำง)
     3. ยื่นผลการเรียน และการเข้าค่ายวิชาการ (ถ้ามี) ในการสมัคร TCAS รอบแฟ้มสะสม ผลงาน (Portfolio)
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ PRE-BUU
ได้ที่ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

3.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร (หน้า 19 – 30)

4. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

     4.1 การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ต้องดำเนินการทุกขั้นตอน ดังนี้
     1) ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนในระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     2) ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัครในประกาศให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
     3) กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
     4) การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลการสมัครของตนเอง หากข้อมูลใดเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือว่าทุจริตและไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
     5) หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ์เคลียริ่งเฮำส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบ ถัดไป มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั้นเป็นโมฆะ
หมายเหตุ 
     1. ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน ครั้งสุดท้ำยเป็นสำคัญ
     2. ผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย หากผ่านคัดเลือกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีค่าบำรุง มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ 20,000 บาท ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ภาคเรียนละ 10,000 บาท
     4.2  การส่งใบสมัครและแฟ้มผลงาน
     -  ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองมายัง กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 วงเล็บมุมซองขวาด้านล่าง “โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ”  ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่  24 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพาจะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่  23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันสุดท้ายของ การส่งเอกสารการสมัคร (เอกสารสำคัญควรส่งแบบลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ)
     - ส่งด้วยตนเอง ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 24 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
     4.3 เอกสารภายในรูปเล่มแฟ้มผลงาน ให้เย็บรูปเล่มอยู่ในเล่มเดียวกัน ให้เรียงลำดับดังต่อไปนี้
          ลำดับที่ 1 (หน้าปก) ใบสมัครที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
           ลำดับที่ 2    สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน
           ลำดับที่ 3    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           ลำดับที่ 4    ผลงานที่เป็นฉบับสำเนา เช่น เกียรติบัตร รูปถ่าย เป็นต้น
จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก
หมายเหตุ    
     1. แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทำเป็นเล่มรายงาน โดยการนาเอกสารลำดับที่ 1-4 เย็บรวม เป็นเล่มเดียวกัน (เข้าเล่มสันกาวหรือติดเทปแลคซีน) ขนาด A4 เท่านั้น ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็น แฟ้มพลาสติก หรือการเข้าเล่มแบบกระดูกงู และเอกสารเกียรติบัตรฉบับจริง
     2. หากผู้สมัครส่งหลักหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคัดเลือก
“มหาวิทยาลยบูรพาจะไม่คืนใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หลักฐานสำคัญจึงควรใช้ฉบับสำเนาและลงชื่อกำกับเท่านั้น”
 
5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
     - แฟ้มสะสมผลงานด้านต่าง ๆ ที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกำหนด
หมายเหตุ
     1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ เฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
     2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก GPAX และผลงานด้านต่าง ๆ  ที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด
     3. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ ในการรับเข้าเป็นนิสิต
ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนรับที่ได้ประกาศไว้ หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัย ได้กำหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
 
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
     6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท
     6.2 นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)
หมายเหตุ    
     - ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
     - มหาวิทยาลัยบูรพา จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

7. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
     7.1 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงินทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ
     7.2 หากผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลการสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูราพ แล้วส่งแฟกซ์มายังหมายเลข 038-102721 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 หากพ้นกำหนดจะสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

8.  คณะ สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา และจำนวนรับเข้าศึกษา (จำนวนรับ 311 คน)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (บธ.บ) รับ 20 ที่นั่ง
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (บธ.บ) รับ 30 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล (วท.บ.) รับ 40 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร (วท.บ.) รับ 40 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (วท.บ.) รับ 36 ที่นั่ง
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
     สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (วท.บ.) รับ 45 ที่นั่ง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วท.บ.) รับ 30 ที่นั่ง
คณะอัญมณี
     สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.) รับ 5 ที่นั่ง
     สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (บธ.บ) รับ 5 ที่นั่ง
     สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.) รับ 10 ที่นั่ง

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภำษณ์ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

10. การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว)
     มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2566 (อาจสัมภาษณ์เพียง 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะประกาศวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ
ระบบรับสม้คร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

12. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
     12.2 หากยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว จะไม่สามารถสมัคร TCAS รอบต่อไปได้ หากประสงค์จะสมัคร TCAS ในรอบถัดไป ต้อง ไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House หรือ หากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House แล้ว ให้ทำการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2566 ทางเว็บไซต์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ระบบรับสม้คร มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

14.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
     14.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็น ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา
     14.2 ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

15. การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา
     ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ ระบบรับรายงานตัวนิสิตออนไลน์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในท้ายประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
Fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

 

 

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon