โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

SMART GEMS
15 กุมภาพันธ์ 2562 242 ครั้ง

SMART GEMS

#อัตลักษณ์นิสิตคณะอัญมณี
We are #SmartGems
Growth : เติบโตด้วยปัญญา
Elegant : มีบุคลิกภาพที่สง่างาม
Moral : มีคุณธรรมและจริยธรรม
Socail Responsibility : มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun