โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

11 พฤศจิกายน 2565 129 ครั้ง

โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อพัฒนานิสิต

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง

     
จึงมีโครงการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตอยู่เสมอ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการภายในจังหวัดจันทบุรีให้ร่วมพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ ภายใต้โครงการ การออกแบบเครื่องประดับเพื่อพัฒนานิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากรายวิชา 16722264 การออกแบบเครื่องประดับ เพื่อการผลิต (Jewelry Design for Manufacturing) มีการจัดโครงการออกแบบเครื่องประดับ เพื่อพัฒนานิสิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
     โดยนำนิสิตสาขาการออกแบบเครื่องประดับชั้นปีที่ 2 เข้ารับงานออกแบบกับ บริษัท วาริชา เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ (Varicha Gems & Jewelry) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกประสบการณ์ในการออกแบบ เขียนแบบ พัฒนาแบบ และฝึกการนำเสนอในลักษณะการทำงานจริงกับเจ้าของบริษัท คุณวาริชา จันทราธรรมชาติ และบุคลากรในบริษัท ซึ่งหลังจากปิดโครงการมีหลายผลงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อนำไปผลิตและจำหน่าย อีกทั้งยังส่งผลให้มีนิสิตที่บริษัทต้องการจ้างงานเพื่อทำงานออกแบบฟรีแลนซ์ จำนวน 8 คน
     อาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์  เถาว์วงศ์ษา
     คณะกรรมการดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค , รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ และ คุณพรพิทักษ์ สุธรรม

ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา , Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham