โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 พฤศจิกายน 2565 79 ครั้ง

ดร.สราวุธ ร่วมต้อนรับ นายมนต์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

         เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เดินทางร่วมให้การต้อนรับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี(คนใหม่) และนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำกล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้มีคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมฯ องค์กร บริษัทห้างร้าน ประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น
          ทั้งนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ย้ายมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองคาย ถือเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่ 44 ต่อจาก นายสุธี ทองแย้ม ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมีประวัติเกิดวันที่ 23 ตุลาคม 2513 ภูมิลำเนาจังหวัดชลบุรี ประวัติการศึกษา พ.ศ.2535 รัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 เรียนจบคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun