โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
28 กันยายน 2565 209 ครั้ง

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 22-30 ตุลาคม 2565

การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สอบระหว่างวันที่ 22-30  ตุลาคม 2565
          งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รวม) ดังเอกสารแนบ
ปฏิทินวันสอบกลางภาค เริ่มสอบวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565
          นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
          อาจารย์สามารถตรวจสอบตารางคุมสอบได้ที่ ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
      
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Preyaporn Kunjit