โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

20 กันยายน 2565 89 ครั้ง

สมุนไพรและใบผัก กับงาน Eat Am Are กินต้องดีอยู่ที่จันท์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดยผศ.ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน และนักวิทยาศาสตร์ คุณทัตพล พุ่มดารา คุณวลัยลักษณ์ ถึงคุณ และนิสิตสาขาฯ เข้าร่วมจัดบูธ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรม"เศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหารเป็นยาจังหวัดจันทบุรี" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในด้านการผลิตพืชสมุนไพรแบบอินทรีย์และการแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมและเชื่อมโยงผู้ผลิตสมุนไพร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เกิดระบบเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งบูธสมุนไพรและใบผัก ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun