โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการงานห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
6 กันยายน 2565 109 ครั้ง

สถิติการให้บริการงานห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011
 

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee