โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

8 กุมภาพันธ์ 2562 276 ครั้ง

บุคลากร ม.บูรพา วข.จันทบุรี มุ่งหน้าพัฒนาประสิทธิภาพด้าน IT

          ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง การใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา (Mail@go.buu.ac.th) เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยบูรพา และนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๖ คน วิทยากรจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ และ นางสาวอารีย์ โคตะนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun