โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี
29 สิงหาคม 2565 74 ครั้ง

แนะนำบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี

แนะนำบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร.039-310000 ต่อ 4009-4011

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณจำรัส  ศรีลือ โทร.4010

ผู้ประกาศข่าว : Jumrus Srilue