โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๔๕๒ รายการ
9 สิงหาคม 2565 260 ครั้ง

การจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๔๕๒ รายการ

          ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีความประสงค์จะขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ จำนวน ๔๕๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ราคากลางของครุภัณฑ์ 
จำนวนเงิน  ๙๙๘ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยผู้ประสงค์จะเข้าประมูล ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
           ๑. กำหนดดูสิ่งของในวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. โดยดูสิ่งของ  
ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ตำบลโขมง  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
      ๒. กำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลเหมาด้วยวาจา ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยกำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลราคาตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป  ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง  
อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี
           ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานแผนและทรัพย์สิน  ห้องการเงินและพัสดุ  อาคาร 
๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ตำบลโขมง  อำเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี  ระหว่างวันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘  ๙๙๓๙ ๘๘๓๑ , ๐ ๓๙๓๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๙ ,๑๒๑๑ – ๑๒๑๒ ได้ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๙

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางนปภา ตงสกุลวัฒนา โทร.๑๒๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun