โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดเปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก
3 มกราคม 2562 394 ครั้ง

ห้องสมุดเปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก

ห้องสมุดเปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก รายละเอียดดังแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณจำรัส ศรีลือ โทร. ๔๐๑๐

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun