โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2 สิงหาคม 2565 91 ครั้ง

ผศ.ดร.วศิน ติดตามความก้าวหน้า งานปรับปรุงหอประชุมธำรง บัวศรี

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ประธานกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ติดตามความก้าวหน้า งานปรับปรุงอาคารหอประชุมธำรง บัวศรี         
          เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประธานกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ฝ่ายพิธีการ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้า งานปรับปรุงอาคารหอประชุมธำรง บัวศรี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดพิธีอันทรงเกียรติให้กับบัญฑิตใหม่

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun