โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 สิงหาคม 2565 134 ครั้ง

ยกทัพจันทบุรีโมเดลเสวนา การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ฯ

          เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานจันทบุรีโมเดล เดินทางเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของโครงการเศรษฐกิจฐานราก : จังหวัดโมเดล (Product Design & Produce Development) ณ ห้องประชุม B1-01 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหงาน กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และผู้เสวนาในครั้งนี้


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun