โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภาคฤดูร้อน 2564
1 สิงหาคม 2565 103 ครั้ง

การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภาคฤดูร้อน 2564

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ขอแจ้งกำหนดการและขั้นตอนการขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 โดยขอให้นิสิตดำเนินการดังนี้
yesวันที่ 25 กรกฎาคม -25 สิงหาคม พ.ศ.2565
1.นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) และใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ชุด ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี www.chanthaburi.buu.ac.th
2.แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
   2.1 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของนิสิตเท่านั้น
   2.2 สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต
(ถ่ายเอกสาร ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ให้อยู่หน้าเดียวกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
   2.3 ใบเสร็จค่าหอพัก (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
yes วันที่ 1 - 25 สิงหาคม พ.ศ.2565
1.นิสิตกรอกข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้
   1.1 ไม่ต้องลงวันที่ในเอกสารทุกฉบับ
   1.2 ใช้ปากกาสีน้ำเงินลูกลื่นเท่านั้น ห้ามขูด ขีด ฆ่าหรือใช้ปากกาลบคำผิด  
   1.3 การลงลายมือชื่อ ต้องให้เหมือนกันทุกฉบับ
2.การจัดส่งเอกสาร ได้ 2 วิธี
   2.1 ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานหอพักนิสิต 3
   2.2 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
“งานหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  เลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170”
ไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยให้วงเล็บข้อความมุมซองว่า “เอกสารขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย)”
และให้ส่งเอกสารแบบ EMS ด่วนพิเศษเพื่อป้องกันการสูญหาย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร.039-310000 ต่อ 1720


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.1720

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit