โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
4 กรกฎาคม 2565 281 ครั้ง

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565สอบถามเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011 

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee