โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2562 164 ครั้ง

การประชุมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกันระหว่างสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน พร้อมนำคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ โรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ฟาร์มทะเล อาคารฝึกอบรม ฯลฯ ซึ่งแผนการดำเนินงานจะเริ่มโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun