โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

24 มิถุนายน 2565 603 ครั้ง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ รับการประเมินประกันคุณภาพฯ

          เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ดำเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วยรูปแบบการตรวจประเมินแบบเต็ม Full Assessment ผลคะแนนโดยรวมเท่ากับ ๔ (Adequate as Expected)
         ในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ประธานกรรมการ) ดร.ณภัคอร ปุณยภาภัสสร (กรรมการ) และในการนี้คณะตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร พร้อมเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนในส่วนต่างๆ ก่อนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ นิสิต ผู้ประกอบการ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน  

ผู้ส่งข้อมูลใบบอกข่าว : อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส โทร. ๒๐๖๔
ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun