โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี
16 มิถุนายน 2565 724 ครั้ง

ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ 2565 ด้วยความยินดียิ่ง
ก้าวสู่ความเป็นที่สุดของภาคตะวันออกไปด้วยกัน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โทร. 039-310000 ต่อ 1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun