โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (21.06.65)
14 มิถุนายน 2565 803 ครั้ง

ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (21.06.65)

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ขอแจ้ง
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
J ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป วันที่ 17-24 มิ.ย.2565 ระบบเปิดวันที่ 17 มิ.ย.2565 เวลา 08.30 น.
J ชั้นปีที่  3 วันที่ 20-24 มิ.ย.2565 ระบบ เปิดวันที่ 20 มิ.ย.2565 เวลา 08.30 น.
J ชั้นปีที่  2 วันที่ 21-24 มิ.ย.2565 ระบบ เปิดวันที่ 21 มิ.ย.2565 เวลา 08.30 น.
J ชั้นปีที่  1 วันที่ 22-24 มิ.ย.2565 ระบบ เปิดวันที่ 22 มิ.ย.2565 เวลา 08.30 น.
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี
J วันที่ 17-24 มิ.ย.2565 ระบบเปิดวันที่ 17 มิ.ย.2565 เวลา 08.30 น.
** หมายเหตุ  นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้ ค่ะ 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128 


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนภชนก ไหมทอง โทร. 1610

ผู้ประกาศข่าว : Napachanok Maitong