โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2562 114 ครั้ง

ร่วมจัดงานนิทรรศการ Welcome ความสำเร็จกุ้งไทย...อยู่ที่ใจเกษตรกร

          คณะเทคโนโลยีทางทะเลร่วมจัดงานนิทรรศการวิชาการ: งานกุ้งจันท์ ครั้งที่ ๒๓ "Welcome ความสำเร็จกุ้งไทย...อยู่ที่ใจเกษตรกร" ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี โดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนนาไม การเพาะเลี้ยงปลาเก๋าลูกผสม (hybrid grouper) เชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีการเปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืดเพื่อการบริโภคและการเกษตร ผลิตภัณฑ์สบู่ผสมสารสกัดจากธรรมชาติและสาหร่ายทะเล ฯลฯ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองอธิบดีกรมประมง ประมงจังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมและประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง เกษตรกรและแขกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของคณะเทคโนโลยีทางทะเลด้วยความสนใจอย่างมาก

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun