โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2565
13 มิถุนายน 2565 303 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

           ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ประกาศ เรื่อง การให้ทุนหอพักมหาวิทยาลัย  ในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(1) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จึงประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1  ที่ได้รับทุนค่าบำรุงหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ปีการศึกษา 2565 คณะฯ ให้ทุนในส่วนค่าน้ำประปาและค่ากระแสไฟฟ้าให้กับหอพัก ทุนละ 2,700 บาท ต่อปีการศึกษา และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี รับผิดชอบค่าบำรุงหอพักแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันแต่  อย่างใด โดยแบ่งเป็นราคาค่าบำรุงหอพักนิสิต 2 (หอพักชาย) อัตราคนละ 2,650 บาท/คน/ภาคเรียน หอพักนิสิต 3 (หอพักหญิง) อัตราคนละ 3,650 บาท/คน/ภาคเรียน) ต่อปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 และหอพักเป็นห้องพักประเภทห้องพัดลม พักห้องละไม่เกิน 4 คน จำนวน 9 ราย ดังนี้  
     1. นางสาวนุสรา  หมายสุข        รหัสนิสิต  65310050
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
     2. นางสาวกนกพร  โสปัญหริ        รหัสนิสิต  65310047
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
     3. นายอภิสิทธิ์  มิตมาตย์            รหัสนิสิต  65310007
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
     4. นางสาวกุลธิกา  พรมผัน        รหัสนิสิต  65310008
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
     5. นางสาวกัญญาภัค เติมสายทอง    รหัสนิสิต 65310013
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
     6. นางสาวชัชฎาภรณ์  พิลึกเรืองเดช    รหัสนิสิต  65330015
คณะเทคโนโลยีทางทะเล  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
     7. นางสาวจุฑามาศ สกัดกลาง        รหัสนิสิต  65330051
คณะเทคโนโลยีทางทะเล  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
     8. นางสาวปาริศา สิทธิเวช        รหัสนิสิต  65320010
คณะอัญมณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
     9. นางสาวกันต์กมล คอยนาพันธุ์        รหัสนิสิต  65320030
คณะอัญมณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
          ทั้งนี้ ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว เตรียมสำเนาบัตรนิสิต หรือสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ยื่นที่นางสาวสุนิสารัตน์  สานนท์ ณ ห้อง S104  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์การขอรับทุนครั้งนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

 

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon