โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ม.บูรพา ปี ๒-๖ ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๕
27 พฤษภาคม 2565 166 ครั้ง

กยศ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ม.บูรพา ปี ๒-๖ ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๕

งานกิจการนิสิตกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศกำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

yesรายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา
yesแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.๑๐๒
yesหนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา กยศ.๑๐๓
yesใบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
yesเอกสารจ่าหน้าซองที่อยู่ส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๐


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอรวรรณ ขุนจิต โทร.๑๗๒๐ 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit