โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ
25 พฤษภาคม 2565 131 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ

คณะอัญมณี  มหาวิทยาลัยบูรพา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เลขที่ตำแหน่ง ๓๑๙-๒๕๔๘   สังกัดสำนักงานการศึกษา  วุฒิปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  สาขาวิชาการตลาด  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ 

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong