โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
9 พฤษภาคม 2565 69 ครั้ง

ผู้ชนะการประมูลราคาขายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

          ตามประกาศ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด ได้ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหายเกิดจากการใช้งาน ตามปกติ และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จำนวน ๓๐ รายการ คณะอัญมณี ได้พิจารณาขายครุภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ นางสาวพิกุล แสงขาว
ผู้ชนะการประมูลราคาในครั้งนี้ ในวงเงิน ๒,๐๘๕.- บาท (สองพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๙

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนปภา ตงสกุลวัฒนา โทร.๑๒๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun