โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

5 เมษายน 2565 238 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า ผลงานจากงานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน

           คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พัฒนาผลิตภัณฑ์ MARINE TECHNOLOGY PHYCOCYANIN FACIAL MASK ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าที่มีส่วนผสมของสารไฟโคไซยานินที่สกัดได้จากสาหร่าย Spirulina สายพันธุ์น้ำจืด ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะลิวัลย์ คุตะโค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ และอาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล เป็นคณะทำงานวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า ๒ สูตรคือ ไฟโคไซยานิน มาส์กหน้าทรีทเมนท์ ชนิดลอกออก (Phycocyanin peel off facial treatment mask) “สูตรสำหรับวัยรุ่น” เลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง: 13-1-6400043082และไฟโคไซยานิน มาส์กหน้าโมเดลลิ่ง ชนิดลอกออก (Phycocyanin peel off facial modelling mask) “สูตรสำหรับวัยทำงาน”เลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง: 13-1-6400043184 สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลิตภัณฑ์กำลังอยู่ระหว่างการยื่นรับรองทรัพย์สินทางปัญญา ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเพจคณะเทคโนโลยีทางทางทะเล (BUU MARINE TECHNOLOGY) ได้เลย


ผู้ส่งข้อมูล : ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล โทร. ๑๑๔๙
ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun