โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

5 เมษายน 2565 403 ครั้ง

ดร.อารยา เดินหน้าผลักดันส่งเสริมการสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ฯ

          เมื่อระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดร.อารยา สุนทรวิภาต ประธานสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขา  ร่วมมือกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA)  จัดอบรมและทดสอบสมรรถนะของบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า ชั้น ๑ ผ่านระบบ ZOOM ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่เน้นสมรรถนะในการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านวิชาชีพโลจิสติกส์ 


ผู้ส่งข้อมูลใบบอกข่าว : อาจารย์ปิยาภรณ์ รัตโนภาส โทร. ๒๐๖๔
ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun