โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ร่วมจัดโครงการ การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมฯ
19 ธันวาคม 2561 ภาพกิจกรรม

ร่วมจัดโครงการ การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมฯ

คณะเทคโนโลยีทางทะเลร่วมจัดโครงการ การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมร่วมกับปราชญ์ชุมชนบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง

โครงการทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนวิชานิเวศวิทยาฯ
16 พฤศจิกายน 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนวิชานิเวศวิทยาฯ

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดโครงการ ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอน วิชานิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ

โครงการใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
15 พฤศจิกายน 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ ใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง (ก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
30 กันยายน 2561 ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง (ก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง คณะเทคโนโลยีทางทะเล

หน้า 3 จาก 3