โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม
27 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

คณะอัญมณีเข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
27 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม

คณะอัญมณีเข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

อาจารย์และบุคลากรคณะอัญมณีเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศ.ดร.กนก ลงพื้นที่ติดตาม การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ฯ
21 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ศ.ดร.กนก ลงพื้นที่ติดตาม การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ฯ

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานรากด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

นิสิตคณะอัญมณี ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสมเด็จพ่อ ณ สวนของพ่อ
19 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม

นิสิตคณะอัญมณี ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสมเด็จพ่อ ณ สวนของพ่อ

นิสิตคณะอัญมณี ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงสมเด็จพ่อ ณ สวนของพ่อ

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตฯ
16 ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคตฯ

ม.บูรพา จันทบุรีร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายบังคม และวางพวงมาลา เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อาจารย์คณะอัญมณีเป็นวิทยากร เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับฯ
29 กันยายน 2563 ภาพกิจกรรม

อาจารย์คณะอัญมณีเป็นวิทยากร เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับฯ

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า อาจารย์ประจำสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณีเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับในระดับอุตสาหกรรม

การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต
23 กันยายน 2563 ภาพกิจกรรม

การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต

งานกิจการนิสิต ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสำหรับนิสิต

สภามหาวิทยาลัยบูรพา ประธานเปิดห้องปฏิบัติการฯ (IIJMAT)
11 กันยายน 2563 ภาพกิจกรรม

สภามหาวิทยาลัยบูรพา ประธานเปิดห้องปฏิบัติการฯ (IIJMAT)

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้น เปิดห้องปฏิบัติการเจียระไนและออกแบบอัญมณี (Lapidary House) และห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยบูรณาการนวัตกรรมวัสดุเครื่องประดับ ( II

คณะอัญมณีเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาฯ
11 กันยายน 2563 ภาพกิจกรรม

คณะอัญมณีเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาฯ

คณะอัญมณีเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562

สภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม ม.บูรพา จันทบุรี
20 สิงหาคม 2563 ภาพกิจกรรม

สภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม ม.บูรพา จันทบุรี

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม ม.บูรพา จันทบุรี

สภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมคณะอัญมณีและห้องปฏิบัติการฯ
18 สิงหาคม 2563 ภาพกิจกรรม

สภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมคณะอัญมณีและห้องปฏิบัติการฯ

สภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมภายในคณะอัญมณี พร้อมดูสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการภายในคณะฯ

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม
13 สิงหาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า 7 จาก 9