โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยตงเหริน (ISEP)
19 พฤศจิกายน 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยตงเหริน (ISEP)

นิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยตงเหริน มาแลกเปลี่ยนฯ

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยคุนหมิง (ISEP)
7 กันยายน 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยคุนหมิง (ISEP)

นิสิตสาขาพละศึกษา จากมหาวิทยาลัยคุณหมิง (Kunming) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนฯ

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2 (ISEP)
27 พฤษภาคม 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2 (ISEP)

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 (ISEP)
25 พฤษภาคม 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 (ISEP)

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยคุนหมิง

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยฉู่ฉง (ISEP)
20 มกราคม 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยฉู่ฉง (ISEP)

คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยฉู่ฉง (Chuxiong Normal University)  สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

หน้า 7 จาก 7