โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา
1 พฤษภาคม 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประสงค์รับสมัครอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา

หน้า 1 จาก 1