โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWรับสมัครอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ทางด้านโลจิสติกส์
17 กันยายน 2563 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ทางด้านโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ทางด้านโลจิสติกส์

หน้า 1 จาก 1