โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เลื่อน การจัดอบรมฝึกดูพลอย ด้วยกล้องส่องพระ (BGL)
19 มีนาคม 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

เลื่อน การจัดอบรมฝึกดูพลอย ด้วยกล้องส่องพระ (BGL)

ประกาศเลื่อน การจัดอบรม "ฝึกดูพลอยแท้/พลอยเทียมด้วยกล้องส่องพระ (Loupe)")

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563 คณะอัญมณี (BGL)
8 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563 คณะอัญมณี (BGL)

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563 คณะอัญมณี (ฺBGL)

หน้า 1 จาก 1