โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 มกราคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
25 ธันวาคม 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอแสดงความยินดีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ"

หน้า 1 จาก 1