โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรม  การอบรมขับขี่มอตอร์ไซด์และสอบใบอนุญาตฯ
16 ธันวาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

กิจกรรม การอบรมขับขี่มอตอร์ไซด์และสอบใบอนุญาตฯ

โครงการส่งเสริมการมีใบประกอบวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กิจกรรม การอบรมขับขี่มอตอร์ไซด์และสอบใบอนุญาตการขับขี่มอเตอร์ไซด์

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563 คณะอัญมณี (BGL)
8 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563 คณะอัญมณี (BGL)

หลักสูตรอบรมประจำปี 2563 คณะอัญมณี (ฺBGL)

หน้า 1 จาก 1