โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัคร การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ประมวลผลคำ) ระดับ 1
13 มกราคม 2566 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

รับสมัคร การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

รับสมัคร การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

หน้า 1 จาก 1