โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Social Return on Investment (SROI) 
1 พฤษภาคม 2567 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Social Return on Investment (SROI) 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Social Return on Investment (SROI) 

หน้า 1 จาก 1