โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
3 พฤษภาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดคณะฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
17 เมษายน 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

กำหนดคณะฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดคณะ/ วิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน้า 1 จาก 1