โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
25 ธันวาคม 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอแสดงความยินดีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ"

เปิดหลักสูตรอบรม แบบมีค่าลงทะเบียน
16 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

เปิดหลักสูตรอบรม แบบมีค่าลงทะเบียน

เปิดหลักสูตรอบรม แบบมีค่าลงทะเบียน

เปิดหลักสูตรอบรม แบบไม่มีค่าลงทะเบียน
13 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

เปิดหลักสูตรอบรม แบบไม่มีค่าลงทะเบียน

หลักสูตรอบรม แบบไม่มีค่าลงทะเบียน

หลักสูตรอบรมของห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563-2564 (BGL)
9 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

หลักสูตรอบรมของห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563-2564 (BGL)

หลักสูตรอบรมของห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563-2564

หน้า 1 จาก 1