โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWขอเชิญนิสิตหอพักทุกชั้นปี เข้าร่วม “โครงการการจัดการพลังงานฯ
15 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญนิสิตหอพักทุกชั้นปี เข้าร่วม “โครงการการจัดการพลังงานฯ

ขอเชิญนิสิตหอพักทุกชั้นปี เข้าร่วม “โครงการการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคสาหรับนิสิต” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

หน้า 1 จาก 1