โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕
6 พฤษภาคม 2565 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

สถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุด เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
6 พฤษภาคม 2565 การศึกษา

สถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุด เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุด เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3
6 พฤษภาคม 2565 การศึกษา

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3

การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน (ครั้งที่ 3)

แนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC
27 เมษายน 2565 การศึกษา

แนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC

แนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC

แนะนำการเขียนบรรณานุกรม Bibliography
20 เมษายน 2565 การศึกษา

แนะนำการเขียนบรรณานุกรม Bibliography

แนะนำการเขียนบรรณานุกรม Bibliography

กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ม.บูรพา จันทบุรี
23 มีนาคม 2565 การศึกษา

กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ม.บูรพา จันทบุรี

กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
18 มีนาคม 2565 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

แนะนำวิธีจองห้องศึกษากลุ่ม (Roomservice)
17 กุมภาพันธ์ 2565 การศึกษา

แนะนำวิธีจองห้องศึกษากลุ่ม (Roomservice)

แนะนำวิธีจองห้องศึกษากลุ่ม (Roomservice) งานห้องสมุด

วิธียืมหนังสือต่อด้วยตัวเอง (Renew by Myself)
14 กุมภาพันธ์ 2565 การศึกษา

วิธียืมหนังสือต่อด้วยตัวเอง (Renew by Myself)

วิธียืมหนังสือต่อด้วยตัวเอง "Renew by Myself"

ข้อมูลหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2565
31 มกราคม 2565 การศึกษา

ข้อมูลหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2565

คู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุด
2 ธันวาคม 2564 การศึกษา

คู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุด

คู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุด

หน้า 1 จาก 2