โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWกำหนดการ กยศ. สำหรับนิสิตวิทยาเขตจันทบุรี
15 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

กำหนดการ กยศ. สำหรับนิสิตวิทยาเขตจันทบุรี

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตวิทยาเขตจันทบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
9 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
9 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
9 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

หนังสือใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
9 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
8 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ๑/๒๕๖๒ได้
5 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ๑/๒๕๖๒ได้

นิสิตค้างส่งสื่อห้องสมุด จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ กรุณาติดต่อฝ่ายห้องสมุด

รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2562
4 กรกฎาคม 2562 การศึกษา

รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2562

รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
28 มิถุนายน 2562 การศึกษา

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
27 มิถุนายน 2562 การศึกษา

การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๒ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ประเภท ผู้กู้รายใหม่ และ

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
25 มิถุนายน 2562 การศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๑/๒๕๖๒
18 มิถุนายน 2562 การศึกษา

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๑/๒๕๖๒

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

หน้า 1 จาก 2