โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วิดีโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์และสาขาวิชา
2 พฤษภาคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

วิดีโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์และสาขาวิชา

วิดีโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

เตรียมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี
23 กันยายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

เตรียมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี

เตรียมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี

หน้า 1 จาก 1