โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัคร เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่น 1 
13 มกราคม 2566 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่น 1 

รับสมัคร เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่น 1 

วิดีโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์และสาขาวิชา
2 พฤษภาคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

วิดีโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์และสาขาวิชา

วิดีโอแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

หน้า 1 จาก 1