วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บุคลากร

  ขอบข่ายงาน

  ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


รวมลิงค์

  บทความ

  งานปรับปรุงระบบเครือข่าย

ภาระงาน

 


นายวินัย ปุริเกษม

 

- ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน
- ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่ายของวิทยาเขต
- ดูแลวางแผนและป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย
- จัดหาและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
- แนะนำคำปรึกษาวิธีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร

 
   
 


นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์

 

- ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร พร้อมทั้งแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
- ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
- ดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดหาและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

 
   
 


นางสาวอารีย์ โคตะนันท์

 

- งานออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
- งานพัฒนาเว็บไซต์
- งานให้บริการวิชาการด้านเว็บไซต์
- ดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๑-๓