วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บุคลากร

  ขอบข่ายงาน

  ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


รวมลิงค์

  บทความ

  งานปรับปรุงระบบเครือข่าย
เกี่ยวกับเรา

 


         ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายหนึ่ง ของโครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งบริการการสืบค้นสารสนเทศ บริการสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลระบบและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องการเรียนการสอนทางไกลของวิทยาเขต ตลอดจนผลิตเอกสารและตำรา ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

โครงสร้างการบริหารงาน

 

วัตถุประสงค์

 


  - เพื่อเป็นแหล่งบริการสารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของนิสิต คณาจารย์
     และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจ
  - เพื่อเป็นแหล่งบริการสารสนเทศแก่ชุมชน
  - เพื่อเป็นแหล่งบริการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย         
  - เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย
  - เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขตฯ
  -

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๑-๓